Vår politik

Modern Sweden´s värderingar

 • Vi tror på alla människors lika värde
 • Vi har en positiv människosyn
 • Vi ser på varje människas potential som en dyrbar resurs

Idéprogram för politiska partiet Modern Sweden

 Modern Sweden profilerar sig som ett socialt-liberalt humanistiskt parti med fokus på migration och integration. Andra frågor som partiet särskilt prioriterar är miljö, jobb, företagande och kultur.

Vi tror på Sveriges stora ekonomiska, ideella och politiska potential.

För att Sverige skulle uppnå sin fulla potential, måste vi bli fler som hjälps åt och bygger upp vårt land.

Detta kan åstadkommas genom att Sverige

 • tar till vara och bygger upp varje individs fulla potential
 • lockar fler driftiga och kompetenta människor från hela världen att komma hit för att jobba, starta företag eller på annat sätt bidra till Sveriges tillväxt

Världens utveckling går mot globaliseringen. Människor reser över hela världen för att jobba, göra affärer, träffa sin kärlek osv.

Många söker sig till de länder som kan erbjuda dem ett tryggt tillvaro och en hög levnadsstandard.

Vi tycker att Sverige bör öppna sig mot omvärlden och bli ett ännu mer attraktivt land att leva och verka i.


För den skull vill vi bygga upp ett samhälle som

 • tar hänsyn till varje individs specifika behov
 • respekterar individens rätt till sitt sätt att vara
 • funkar lika bra för olika folkgrupper
 • accepterar andra kulturer
 • anpassar samhället till individen (inte tvärtom)

Vi tycker att samhällets uppgifter är

 • samordna samarbeten mellan människorna
 • garantera ett tryggt tillvaro för varje individ, familj, folkgrupp
 • erbjuda en tillgänglig och användarvänlig samhällsservice
 • skapa villkor för individens utveckling
 • inrätta en samhällsstruktur som bygger på varje individs delaktighet
 • se till att alla samhällsskikt och folkgrupper har tillgång till makten
 • kanalisera engagemangen och initiativen så att de gynnar alla

Politiken i korthet

Arbetslöshet

I Sverige finns det jobb för alla! Med ändå har vi arbetslöshet. 

Detta är på grund av dålig matchning. T.ex. tar inte vårt samhälle tillvara all mänsklig potential som utrikesfödda besitter. Inte sällan tar utländska akademiker enkla jobb pga av att deras kunskaper och erfarenheter blir nedvärderade här i Sverige.

Detta leder till en brist på enkla jobb i Sverige samt som svenskt näringsliv upplever ett stort behov av kvalificerad arbetskraft.

Arbetslösheten ska bekämpas genom att arbetsmarknaden blir mer rörlig. Att allas kompetenser tas tillvara. Att fler utbildar sig till kvalificerade yrke. Att man byter jobb som man inte trivs med.

Asyl

Rätten att söka asyl i Sverige måste bevaras. Men mottagandesystemet behöver reformeras så att asylsökande börjar lära sig svenska och söka jobb från första dagen i Sverige.

Demokrati

Demokrati innebär att alla som bor i Sverige är engagerade i de politiska processer och gör ett aktivt val av sina representanter. 
Ett lågt valdeltagande bland utrikesfödda  är ett problem i Sverige. 

Invandrare står långt ifrån makten och detta medför till att många beslut som fattas saknar invadrarperspektivet.

Ekonomisk bistånd (socialt bidrag)

Vi anser att kommunerna inte ska bekosta det ekonomiska stödet till personer som saknar inkomst. 
Staten måste ta över och antingen Försäkringskassa eller Arbetsförmedlingen ska handlägga alla ansökan och besluta om socialt bidrag.
Det ska ställas motprestationskrav på alla som får ekonomiskt stöd.

Funktionsvariationer

Personer med funktionsvariationer måste få alla möjligheter till ett fullvärdigt liv. 
Samhällets uppgift är att kompensera funktionshinder genom att anpassa miljöer och bekosta assistens. 
Målet är att varje människa med funktionsvariation blir vad han/hon vill och förverkligar sig själv genom arbetslivet precis som alla andra.

Invandring

Vi ser positivt på invandring. Invandrare bidrar till landets tillväxt och berikar Sverige med sina erfarenheter. 
Dock måste invandringen förbli reglerad. 
 

Kultur

En kultur är levande. Den utvecklas genom tiderna av nya erfarenheter och influeras av andra kulturer. 
Det går inte att bevara den svenska kulturen genom att ställa den mot andra kulturer.
Ingen kultur får anses vara bättre än de andra kulturerna. 
En kultur funkar bäst för den som har vuxit upp i den. 

Miljö

Modern Sweden ser en stor tillväxt potential i de gröna teknologierna. Statens uppgift är att ta över ledningen av en grön växling. Använd beskattningen som verktyg för att styra landets utveckling i miljövänlig riktning.

Privata företag inom välfärd

Det är till brukarnas fördel att välfärdsföretag konkurrerar mot varandra.

Vi tycker att staten och kommunerna bör verka för fler privata välfärdsföretag. 
Kommunala företag inom välfärden ska finnas där det är brist på privata aktörer pga dåliga vinstutsikter.
Kommunala företag kan gå med förlust. Det kan inte privata bolag göra.

Vapenhandel

Sverige bör inte sälja vapen till andra länder

Vinster i välfärden

Begränsa inte vinsten för privata skolor, sjukhus etc. Men däremot begränsa utdelning till ägarna. Den del av vinsten som återinvesteras i verksamheten ska inte begränsas.

Vårdköer

Köer till sjukvården försvinner när man utökar utbudet av vårdgivarna och låter sjukhus bestämma mer över hur de ska bedriva sina verksamheter. 

Sverige behöver fler statliga och privata sjukhus.